شاخص مغناطیسی
مغناطیسی

شاخص مغناطیسی

این محصول با قابلیت تنظیم دستی شدت میدان مغناطیسی، جهت سنجش عیار نمونه‌های معدنی برداشت شده در محل (به صورت خشک) مورد استفاده قرار می گیرد.