ادی کارنت
unnamed 1
unnamed 8

ادی کارنت

این تجهیز به منظور جدایش فلزات غیر مغناطیسی مانند آلومینیوم، مس، برنج و … از مخلوطی از سایر مواد در هر کاربردی که نیاز به جدایش فلزات غیر آهنی از جمله جدایش مواد خرد شده (shredded materials)، جدایش بازمانده خطوط بازیافت خودرو (ASR)، بازیافت پسماند الکتریکی و الکترونیکی (E-Waste)، خرد شده‌های چوب (Wood Chips)، بازیافت خاکستر کوره‌های زباله سوز (IBA)، بازیافت زباله شهری و … باشد، استفاده می‌شود..

تئوری عملکردی تجهیز بر اساس جدایش فلزات غیر مغناطیسی حاصل از القای شار الکترومغناطیسی در آن  فلز بوده که از طریق تغییر شار مغناطیسی عبوری از آن تولید می­‌شود. این تغییر شار مغناطیسی در نتیجه عبور یک آهنربا از کنار فلز هادی رخ می‌­دهد. در واقع جریان القا شده حاصل از این تغییر، یک میدان مغناطیس ثانویه در قطعه فلزی تولید می‌کند که با میدان حاصل از روتور مغناطیسی دستگاه تقابل کرده و ایجاد یک نیروی دافعه می‌کند. ترکیب این نیروی دافعه با نیروی حاصل از حرکت قطعه فلزی بر روی بلت دستگاه منجر به پرتاب قطعه می‌گردد.

unnamed 10 e1706432126139