محصولات سپنتا توسعه سورین
سایر محصولات
meghvib

ویبراتور مغناطیسی

shakhes

شاخص مغناطیسی

shib 1

جداکننده سطح شیبدار

حوزه بازیافت
eddy 1

ادی کارنت

حوزه خاک‌های صنعتی
roll

جداکننده مغناطیسی رول چند طبقه

Artboard 1

جداکننده مغناطیسی درام تر

test

جداکننده مغناطیسی درام خشک

حوزه سنگ آهن
test

جداکننده مغناطیسی درام خشک

Artboard 1

جداکننده مغناطیسی درام تر

Untitled 1

جداکننده مغناطیسی بلت

drum

درام آزمایشگاهی خشک و تر

Untitled 2

جداکننده مغناطیسی تر شدت بالا (WHIMS)

ricomag 1

جداکننده مغناطیسی ریکومگ

همه محصولات
test

جداکننده مغناطیسی درام خشک

Artboard 1

جداکننده مغناطیسی درام تر

Untitled 1

جداکننده مغناطیسی بلت

ricomag 1

جداکننده مغناطیسی ریکومگ

Untitled 2

جداکننده مغناطیسی تر شدت بالا (WHIMS)

eddy 1

ادی کارنت

drum

درام آزمایشگاهی خشک و تر

roll 1

جداکننده مغناطیسی رول چند طبقه

shib 1

جداکننده سطح شیبدار

meghvib

ویبراتور مغناطیسی

shakhes

شاخص مغناطیسی